Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury i Turystyki w Dorohusku.

 1. Zgodnie z art. 13 RODO Administratorem Państwa danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki w Dorohusku, ul. Niepodległości 50, 22-175 Dorohusk.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Monika Syta, z którym można się kontaktować w formie pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej, na adres: monika.syta@gokitdorohusk.pl.
 3. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
  - żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  - żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  - żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  - żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
  - przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora działalności statutowej GOKiT, w tym w szczególności związanych z zatrudnianiem pracowników, zawieraniem umów, celami statutowymi  (m.in. organizacja wycieczek, imprez, zajęć i warsztatów etc.).
 5. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań Gminnego Ośrodka Kultury i Turystyki w Dorohusku, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.
 6. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w zakresie prowadzenia działalności, jest art.6 ust.1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE2016/679 z 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE — dalej RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.
 7. Dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 8. Państwa dane osobowe nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 10. Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Zatwierdził:

 1. Renata Lalik – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Turystyki w Dorohusku
 2. Monika Syta  – Inspektor Ochrony Danych

Subskybuj nasz kanał na YouTube


Polub nas na Facebook