Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

RODO

Inspektor Ochrony Danych

Marta Łysuniek
email: inspektor@gokitdorohusk.pl


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 
w Gminnym Ośrodku Kultury i Turystyki w Dorohusku.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki w Dorohusku (adres: ul. Parkowa 5, 22-175 Dorohusk, tel. 82 566 18 13, e-mail: kontakt@gokitdorohusk.pl).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@gokitdorohusk.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu  realizacji zadań związanych z  tworzeniem, upowszechnianiem, ochroną kultury oraz edukacją kulturalną, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz Ustawy  z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 6. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  b)prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
 9. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Zatwierdził:

 1. Renata Lalik – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Turystyki w Dorohusku
 2. Marta Łysuniek  – Inspektor Ochrony Danych

Monitoring - Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki w Dorohusku (adres: ul. Niepodległości 50, siedziba ul. Parkowa 5, adres e-mail: kontakt@gokitdorohusk.pl, numer telefonu: 82 566 18 13).
 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych (dane kontaktowe: adres e-mail: inspektor@gokitdorohusk.pl).
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, zapobiegania zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków, udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie odrębnych przepisów lub gdy Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO w związku z art. 4 poz.2), 3), 5) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.  o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 282 z późn. zm.), oraz art. 222 § 1 Kodeksu pracy  (t.j. Dz.  U. z  2019  r. poz. 1040, 1043).
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 7. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
 8. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do:
  a) do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz stosowanych w tym zakresie informacji, a także otrzymania ich kopii w uzasadnionych przypadkach;
  b) prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących;
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania;
  d) prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 9. Państwa dane będą przekazywane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, lecz w uzasadnionych przypadkach mogą zostać przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań w związku z ich uzasadnionym interesem prawnym (interes realizowany przez stronę trzecią), a także mogą zostać udostępnione podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Subskrybuj nasz kanał na YouTube


Polub nas na Facebook

Wydarzenia

Ankieta

Jakiego typu zajęcia/warsztaty byłby dla Państwa interesujące?

Wyniki